Paylaş

İlko İlaç

İLKO İlaç

Türk ilaç endüstrisinde 50 yılı aşkın bir birikimin bugünkü temsilcisi İLKO İlaç; geçmişteki tecrübelerinden aldığı güçle bugün; öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla Türkiye’deki ve dünyadaki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

İLKO İlaç’ın kökleri, Türkiye’nin ikinci nesil eczacılarından merhum Mustafa Öncel’in 1960’lı yıllarda majistral ilaç üretimi ile başlayan eczane eczacılığına ve sonrasında ilaç sektöründeki yatırımlarına dayanmaktadır.

İlaç sektöründe etkin olabilmek için en önemli iki unsurun güçlü Ar – Ge ve üretim imkânına sahip olmak gerekliliği ilkesinden hareketle, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Teknokent’inde İLKO Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ni kuran İLKO İlaç, 2012 yılında Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde İLKO İlaç Üretim Tesisleri’ni faaliyete geçirerek ilaç sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır. İLKO İlaç Üretim Tesisleri, bugüne dek Anadolu’ya yapılan en büyük ilaç sanayi yatırımı olma özelliği taşımaktadır.

2014 yılında İLKO İlaç Üretim Tesisleri, İngiltere Sağlık Bakanlığı İlaç Denetim Kurumu MHRA’dan Avrupa GMP'sine (İyi Üretim Uygulamaları) uygunluk onayı almıştır. MHRA onayı ile birlikte İLKO İlaç, farklı coğrafyalarda bulunan 25 ülkede ruhsat alımı ve ihracata yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

İLKO İlaç, 2013 yılı Aralık ayında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, ülkemizi küresel ilaç endüstrisinin geleceği olarak gösterilen biyoteknolojik pazarın bir oyuncusu haline getirmek üzere adım atarak; Güney Kore menşeili biyoteknoloji firması Genexine ile ortak İLKOGEN firmasını kurmuştur. İLKOGEN, Türkiye'nin ilk biyoteknolojik ilaç araştırma - geliştirme, üretim ve uluslararası pazarlama yatırımı olma özelliğini taşımaktadır.

İLKO İlaç'ın biyoteknoloji alanındaki yeni girişimleri çerçevesinde , 2015 yılı içerisinde İstanbul Teknopark'ta İLKO ARGEM Biyoteknoloji Merkezi kurulmuştur. Bu merkezde biyoteknolojik ürünlerle ilgili çeşitli aşamalarda araştırmalar devam etmektedir.

İLKO İlaç’ın sağlığı bir bütün olarak ele alan yaklaşımı çerçevesinde, oluşan yepyeni ihtiyaçlara doğru çözümler üretmek, Tüketici Sağlığı alanına yeni bir anlayış getirmek üzere 2016 yılı itibariyle WELLCARE markası yaratıldı. WELLCARE; globalden gelen gücü, Türkiye’deki sağlam altyapısı, bilimsel ve güvenilir portföyü ile doğumdan itibaren yaşam döngüsünün her aşamasında; sağlık problemlerine çözüm sunma ve yaşam kalitesini yükseltme hedefi için çalışmalar yapmaktadır.

İLKO İlaç, gerçekleştirdiği bütün üretim ve Ar- Ge yatırımlarıyla; ülkemizi küresel rekabette farklı bir konuma taşımayı hedeflemektedir.

www.ilko.com.tr

EDİTÖRE SORUN

Sizlere ilaç kullanımı ve güvenli reçete yazımı ile ilgili doğru ve güncel bilgilerin sunulmasını amaçlandığı için sitenin mümkün olduğunca sık bir şekilde gözden geçirilmesine ve güncellenmesine gayret gösterilecektir.

Tespit etmiş olduğunuz her türlü eksiklik veya hatalar, site editörünü bilgilendirmeniz durumunda hızla düzeltilecektir.

Sitemizle ilgili her türlü eleştiri ve önerinin memnuniyetle karşılanacağını bildirir, kontrendike.com’un sizlere faydalı olmasını dileriz.

Bize Ulaşın


Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok. No: 10, Rings Rezidans, Kat: 7-8-9, 34885, Sancaktepe/İstanbul

(216) 564 80 00

(216) 564 80 99

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok. No: 10, Rings Rezidans, Kat: 7-8-9, 34885, Sancaktepe/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İLKO İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde toplanan kişisel verileriniz, İLKO tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir;

- İLKO tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuata ve İLKO politikalarına uygun şekilde yürütülebilmesi,

- İnternet sitemizde kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi ve hizmetlerimizin iyileştirebilmesi,

- Ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,

- Müşterilerimizin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya topluluk şirketlerimiz tarafından geliştirme çalışmaları yapılabilmesi,

- İş birimlerimiz tarafından siparişlerinizin hazırlanması, teslimi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi,

- İLKO’nun İştirak Şirketlerinin ve İLKO ile iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

- İLKO tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

- İLKO’nun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimiz ile kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet siteleri, Şirketimizin elektronik posta, telefon / çağrı merkezi, Şirketimizin acenteleri, açık internet kaynakları, Şirketimizin mobil uygulamaları, kurumsal sosyal medya hesaplarımız, matbu formlar kanallarıyla (yöntemleriyle) taleplerin/şikayetlerin alınması ve/veya değerlendirilmesi amacıyla ve elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN TOPLANAN VE İŞLENEN VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla yönetimimiz tarafından teşvik edilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001 Standardı ve iyi uygulaması kitapçığı 27018) teknik ve idari tedbirlerini, gereklilikleri ve ayrıca KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verilerin ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Buna göre, Veri Sorumlusu ilgili verilerin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere uyacak, verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edebilecektir. Bir verinin daha fazla saklanması için geçerli bir sebep olmaması durumunda, o veri silinecek veya anonim hale getirilecektir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7.ci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE BAŞVURU YÖNTEMLERİ

1. Başvuru sahibi, şahsen yukarıda belirtilen İLKO İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. adresine kapalı zarf ve zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” notu ile birlikte tutanak karşılığı elden teslimat yapabilir.

2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile yukarıda belirtilen İLKO İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. adresine tebligat gönderebilir. Tebligat zarfı üzerine mutlaka “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” notu ibaresi eklenmelidir.

3. Başvuru sahibi, Şirketimize ait kvkk@selcukluholding.com.tr adresine konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi” notu ile e-posta göndererek başvuru yapabilir.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir .

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HÂLE GETİRİLMESİ

İLKO İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. kişisel verilerin imhasında KVKK’na uygun olarak silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerini kullanmaktadır:

  • Silme yöntemi olarak; veri tabanından komutla silme işlemi uygulanmaktadır.

· Yok etme yöntemi olarak; kağıt ortamında bulunan veriler fiziksel olarak imha edilmektedir.

· Anonimleştirme yöntemi olarak ise; maskeleme işlemi uygulanmakta ve kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No vb bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanınmasının imkansız olduğu bir veri setine dönüştürülmesi sağlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

Veri sahibi olarak, Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, haklarım konusunda Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirildiğimi ve kişisel verilerimin belirtilen meşru amaçlarla işlenmesine ve belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi

Kabul ediyorum*

* İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine izin verilen durumlar hariç olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.

Bizden haber almak istiyorsanız lütfen onaylayın

İLKO İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. tarafından yukarıda bulunan iletişim bilgilerime şirketinizin tüm markaları ile ilgili tanıtım, teklif, promosyon, anket, etkinlik gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini, kişisel verilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve ticari ileti gönderiminin sağlanması için İLKO İlaç San. Tic. A.Ş.’nin hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

Kabul ediyorum

AÇIK RIZA BEYANI

İşbu Açık Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, İLKO İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin açık rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında Şirket tarafından aşağıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin;

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, TC Kimlik, Nüfus Cüzdanı,

Aile ve sosyal yaşantı bilgileri,

Eğitim ve öğretim bilgileri,

İstihdam bilgileri,

Etik değerlere ve hukuka uyuma ilişkin bilgileri,

Finansal bilgileri,

Denetim bilgileri,

Adli sicil kayıtları ve devam eden dava bilgileri,

Sağlık durumu ve sigara kullanımına ilişkin bilgiler,

Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler,

İş aktiviteleri bilgileri,

Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,

Fiziksel mekân güvenlik bilgileri,

Telekomünikasyon kayıtları,

E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları,

Giriş kayıtları,

Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

- Uyruk -Medeni Durum -Sağlık verileri -Biyometrik veriler -Adli sicil bilgileri ve devam eden dava verileri

Aşağıda belirtilen dayanak ve süre kapsamında muhafaza edilmesini; Şirket politikası ve mevzuata istinaden 10 yıl süre ile saklanmasını,

Aşağıda belirtilen dayanak ve taraflar çerçevesinde paylaşılmasını; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında Aydınlatma Metninde ayrıntılı şekilde açıklanan meşru şirket amaçlarını, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplanacağını, işleneceğini ve paylaşılacağını,

Paylaşılan Taraflar: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket tarafından toplanan kişisel verilerin amaçlar dahilinde iştiraklere, iş ortaklarına, çalışanlara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle paylaşılabileceğini,

Veri sahibi olarak haklarım konusunda işbu metinde yer alan hususlarla alakalı olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirildiğimi ve kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin, belirtilen meşru amaçlarla işlenmesine ve belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına, bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metin ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Politikasını ve Aydınlatma Beyanını baskı, tehdit, hata ve hile gibi durumlar söz konusu olmadan bilincim açık bir şekilde tarafıma sunulduğunu, okuduğumu ve anladığımı

Kabul ediyorum

Kabul etmiyorum*

Eğer Cevap “Kabul Etmiyorum” ise gerekçesi:

.……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Veri Sahibi

Adı Soyadı

Tarih

İmza

* İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine izin verilen durumlar hariç olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.

PAYLAŞIN: